Piątki Drabka, czyli program wyborczy dla Bielska – Białej„PIĄTKA DRABKA”

 1. Co najmniej 3 mln zł na remont infrastruktury drogowej do dyspozycji   Rad Osiedlowych.
 2. Uruchomienie nowych programów stypendialnych dla specjalistów z dziedzin: zdrowia, edukacji, przedsiębiorczości działających w Bielsku-Białej.
 3. 8 mln zł na budowę mieszkalnictwa komunalnego w Bielsku-Białej.
 4. Wsparcie organizacji pozarządowych (m.in. dodatkowe 300 tys. zł na Ochotnicze Straże Pożarne i Rowerowy Patrol Pierwszej Pomocy).
 5. Powołanie koordynatora ds. służby zdrowia w mieście („Lekarz Miejski”).


ZDROWIE

 • Miejski koordynator ds. służby zdrowia „Lekarz Miejski” – powołanie osoby odpowiedzialnej za wypracowanie wspólnej polityki Marszałka, Starosty oraz Prezydenta celem zabezpieczenia zdrowotnego mieszkańców      bielska-Białej.
 • Szpital Miejski – Wsparcie Szpitala ogólnego, zrównoważony rozwój inwestycyjny wszystkich oddziałów, większa dostępność oraz większa ilość łóżek. Szpital Miejski ma być szpitalem, w którym Bielszczanie czują się bezpieczni.
 • Rozwój profilaktyki – maksymalne wykorzystywanie programów zdrowotnych NFZ oraz innych funduszy na profilaktykę badań słuchu, wzroku, wczesnego wykrywania nowotworów oraz stomatologii. Konsekwentne wprowadzanie edukacyjnych programów zdrowotnych.
 • Walka z Kleszczami – opryski terenów rekreacyjnych oraz miejsc przebywania dzieci i młodzieży. Profilaktyka badań w okresie letnim.
 • Rowerowy patrol pierwszej pomocy – w ramach rozwoju terenów zielonych i aktywności Bielszczan wprowadzenie ochotniczych patroli ratowników  monitorujących tereny rekreacyjne w Mieście.
 • Miejska karta honorowego krwiodawcy – honorowi dawcy krwi zasłużeni dla zdrowia Narodu otrzymają karty uprawniające do zniżek w instytucjach miejskich oraz na imprezach kulturalnych i sportowych w mieście.

EDUKACJA

 • Tworzenie nowych żłobków, klubów dziecięcych i Przedszkoli – odpowiedź miasta na rozwój demograficzny. Zwiększenie aktywności zawodowej rodziców, a szczególnie mam, które chcą wrócić do pracy. Wprowadzenie „Bonu Żłobkowego”. Maksymalne wykorzystywanie programów zewnętrznych takich jak m.in. Maluch plus.
 • Bezpieczna szkoła – zapewnienie czasu w godzinach pozalekcyjnych, odbudowa stołówek                   w szkołach podstawowych. Powrót do świetności szkolnych klubów Sportowych. Udostępnienie infrastruktury szkolnej po zajęciach. Bezpieczna droga do szkoły.
 • Rozwój szkolnictwa wyższego w Bielsku-Białej – stworzenie programu stypendialnego dla studentów. Promocja szkolnictwa wyższego w mieście. Podjęcie dodatkowej współpracy
  z przedsiębiorcami. Aktywne zabieganie o ulokowanie kluczowych kierunków studiów na bielskich uczelniach.
 • Dzieci i młodzież to najlepsza inwestycja – rozwój programów stypendialnych dla najlepszych uczniów bielskich szkół.

POLITYKA SPOŁECZNA 

 • Karta Rodzina + – nadanie uprawnienia do korzystania z karty rodzinom, w których wychowuje się niepełnosprawne dziecko bez ograniczeń wiekowych. Karta na czas trwania orzeczenia      o niepełnosprawności. Rodzice wychowujący co najmniej trójkę dzieci lub prowadzący rodzinny dom dziecka będą mogli korzystać z karty dożywotnio. Stały rozwój i modyfikacja karty z korzyścią dla rodzin z Bielska-Białej.
 • Rozwój ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych – nowe możliwości dziennej opieki dla osób niesamodzielnych, wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Powołanie pełnomocnika prezydenta ds. osób niepełnosprawnych.
 • Rozwój asystentury dla osób niepełnosprawnych – asystent wesprze w załatwianiu spraw urzędowych, czy pomoże w załatwieniu bieżących spraw i potrzeb osoby niepełnosprawnej.
 • Likwidacja barier – co najmniej 1 mln zł na dostosowanie infrastruktury miejskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pełne uczestnictwo w codziennym życiu dla osób niepełnosprawnych.

POLITYKA SENIORALNA

 • Utworzenie sieci Dobrze działających dziennych klubów seniora na Bielskich osiedlach i dzielnicach.
 • Pozyskiwanie środków zewnętrznych na aktywizację seniorów.
 • Wskazanie pełnomocnika, koordynatora ds. osób starszych w mieście.
 • Wzmocnienie roli rady seniorów jako organu doradczego.
 • Utworzenie miejskiego centrum seniora jako Przyjaznego miejsca kompleksowej informacji i  wsparcia.
 • Maksymalne wykorzystywanie programów zewnętrznych i rządowych na Aktywizację seniorów (ASOS, Senior+).

POLITYKA MIESZKANIOWA

 • 8 mln zł rocznie przeznaczanych na nowe budownictwo – budownictwo mieszkaniowe filarem rozwoju bielska-Białej. Zapewnienie większej liczby mieszkań rozwija przedsiębiorczość, dlatego chcę aby w naszym mieście rozwijało się budownictwo mieszkaniowe.
 • Wykorzystywanie programów zewnętrznych – zainaugurujemy program mieszkanie plus w Bielsku-Białej.
 • Konsekwentne usprawnianie działań Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – przyśpieszenie i ułatwienie procedury przyznawania mieszkań. Remonty pustostanów.
 • TBS – wykorzystanie potencjału istniejących już tbs-ów do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w mieście.

BEZPIECZNE DROGI

 • Rozwój infrastruktury drogowej – opracujemy program poprawy stanu układu komunikacyjnego w bielsku-białej. Wzmocnimy służbę inżynierii ruchu drogowego                                w mieście. Zoptymalizujemy czas i miejsce realizacji inwestycji drogowych.
 • Maksymalne pozyskiwanie Środków zewnętrznych na modernizację i rozbudowę dróg.
 • Co najmniej 5 mln zł na remont dróg lokalnych.
 • Bezpieczne, porządne i czyste chodniki – pieszy to uczestnik ruchu drogowego.
 • Stały monitoring stanu bielskich dróg – zadbamy o czystość, bieżące remonty oraz estetykę terenów przydrożnych.  Wprowadzimy edukację w szkołach w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

SPORT I TURYSTYKA

 • Rozwój oraz modernizacja infrastruktury sportowej w mieście – optymalne wykorzystanie istniejącej już infrastruktury sportowej. Budowa otwartych siłowni do uprawiania cross fit. Maksymalne wykorzystywanie programów zewnętrznych (OSA).
 • Sprawiedliwe i odpowiedzialne wspieranie sportowców oraz klubów z Bielska-Białej.
 • Rozwój sportu powszechnego wśród dzieci i młodzieży – wprowadzenie otwartych treningów na dużych osiedlach i w dzielnicach z udziałem znanych sportowców reprezentujących bielskie kluby sportowe. Dofinansowanie sportu powszechnego dzieci i młodzieży m.in. Poprzez wprowadzenie nauki jazdy na nartach na stoku dębowca.
 • Ścisła współpraca z lokalnymi klubami sportowymi w celu promocji sportu w mieście.
 • Rozwój i rozbudowa ścieżek rowerowych – system komunikacyjny dla ścieżek rowerowych. Pump tracki. Szlaki turystyczne przyjazne dla seniorów. Inwestycje edukacyjno – ekologiczne w rejonie dębowca.

KULTURA

 • Film o Bielsku-Białej.
 • Stabilne finansowanie Miejskich Domów Kultury.
 • Rozbudowa „centrum nauki i książki” –  inwestycja w nowy budynek oraz w nowe wyposażenie funkcjonującej już „Książnicy Beskidzkiej”. Promocja czytelnictwa w mieście.
 • Pozyskiwanie środków zewnętrznych na wsparcie instytucji kulturalnych w mieście.
 • Wsparcie i promocja lokalnych artystów i twórców w Bielsku-Białej.
 • Wykorzystywanie stadionu miejskiego przy organizacji koncertów, eventów i spotkań.

PRZESTRZEŃ ŻYCIOWA W MIEŚCIE

 • Tereny zielone pod szczególną ochroną miasta.
 • Zagospodarowanie terenów zielonych w mieście.
 • Duży park w Bielsku-Białej.
 • Wprowadzenie systemu nasadzeń nowych drzew.
 • Poprawa profilu działania miejskiego schroniskadla zwierząt.
 • Odtworzenie starzejącego się drzewostanu.
 • Promocja czystego i zadbanego miasta.